Rođena je 1973. godine u Goraždu. Zaposlena je u Mojoj banci kao rukovoditeljica odjela za marketing i komunikacije od 2013. godine, a prije toga je radila kao media planer u Communis d.o.o. i Avaz roto pres d.o.o. Diplomirana je ekonomistica. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na izborima 2012. godine je izabrana na mjesto vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
Kandidatkinja ste za potpredsjednicu Naše stranke. Na Općim izborima ste učestvovali na TV debatama kao kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, te zabilježili značajan rezultat. Lista na kojoj ste bili (BPK-KS) je osvojila 4,84% glasova. Nakon izbora ste proglašena i za jednu od najboljih blogerki web-portala Buka. Čini se da ste u posljednjih godinu dana stekli značajno iskustvo i postali prepoznatljivi u javnosti. Šta su koraci kako bi do 2018. ostvarili da NS ima svog predstavnika/icu u državnom Parlamentu?

Ja sam članica Naše stranke od samog osnivanja, odnosno 2008.godine. Moj put u radu stranke je počeo od Općinskog odbora, gdje sam bila četiri godine predsjednica. Onda su uslijedili lokalni izbori 2012. godine i izabrana sam za vijećnicu u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, a ubrzo nakon toga postala sam i članica Predsjedništva. Gledano kroz vremenski period od 2008. godine pa do danas, iskustva koja sam sticala i politički sazrijevala vjerovatno su došla do izažaja upravo u protekloj godini dana. Sama kampanja 2014. godine i solidan broj glasova govore u prilog činjenici da paralelno sa širenjem članstva i jačanjem kapaciteta stranke širom BiH imamo vrlo realnu šansu za predstavnika/cu u državnom Parlamentu, a to će sigurno biti jedan od prioriteta u narednom periodu.
Već duži niz godina radite u polju marketinga. U toku kampanje ste vodili komunikaciju Naše stranke na polju marketinga, naši plakati su bili jedni od zapaženijih, naše poruke među pet najpopularnijih u toku kampanje. Šta NS treba uraditi u narednom periodu za pripremu kampanje za lokalne izbore 2016. godine, koje su naučene lekcije?
Drago mi je da je naša kampanja bila veoma zapažena, štaviše mogu se usuditi reći i da smo postavili neke nove standarde na ovom prostoru, kako samim vizualima, tako i načinima komunikacije. Međutim, ono što je zaista važno je kvalitet koji nudite, jer i najbolju kampanju može uništiti loš proizvod. Kvalitet imamo, kroz dosljednost u djelovanju naših općinskih vijećnika i zastupnika, odnosno sprovođenjem naših politka. Svjesni preuzete odgovornosti u cilju stvaranja drugačijeg i pravednijeg društva već sad aktivno radimo na pripremi i izradi adekvatnih i progresivnih lokalnih politika za izbore 2016. godine, iz kojih će sigurna sam proizaći veoma snažne poruke koje će građanke i građani znati prepoznati i u samoj kampanji.

Kao vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo istupali ste protiv malverzacija, tražili veću transparentnost rada lokalne samouprave. Koliko je u Vašem radu bitna saradnja sa Općinskim odborom NS-a?

Transparentnost rada općenito je važna. Lokalni nivo je je posebno važan za sve građane i građanke u smislu ostvarivanja prava koja im pripadaju, ali i aktivnog učešća u javnim raspravama i postupcima donošenja odluka, koji su od neposrednog interesa za lokalnu zajednicu. Posebno važnim smatram da se principi građanske participacije uspostave na lokalnom nivou vlasti, jer je ona njima suštinski najbliža i u svakodnevnom životu, najdostupnija. Međutim, evidentno je da građani još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa aktivnostima općinskih službi , programima razvoja i planskim dokumentima, kao i drugim aktima, a naročito sa realizacijom investicionih aktivnosti na području općine i realizacijom pojedinih budžetskih stavki. Institucionalni mehanizmi koji treba da osiguraju direktno učešće građana, a koji su definisani postojećim pravnim okvirom, u praksi uglavnom ne funkcionišu. U takvom sistemu lokalne vlasti donose odluke koje nisu prilagođene stvarnim potrebama građana, uglavnom nedovoljno transparentno. Shodno tome, mislim da je neophodno stvaranje nove političke klime koja će biti okarakterisana povjerenjem između građana i lokalne samouprave sa direktnim uticajem građana na donošenje odluka koje su od suštinske važnosti za lokalnu zajednicu, povećanjem njihove motivacije, kako bi se izbjegla prisutna letargičnost koja u konačnici nije dobra ni za koga.
Saradnja sa Općinskim odborom mi je veoma bitna. Zajedno kreiramo i sprovodimo aktivnosti. Djelovanje nas vijećnika u okviru Općinskog vijeća, rad na terenu i zalaganje svakog od članova Općinskog odbora je upravo sve ono što će na kraju i donijeti još bolje rezultate kojima u konačnici svi težimo.

Šta očekujete od Kongresa, u planu su izmjene Statuta, izbor novog predsjednika, velike promjene?

Naša stranka je proteklih godina pokazala spremnost i odlučnost u sporovođenju demokratskih procesa. U skladu s tim su i predložene određene izmjene Statuta, koje će sigurno doprinjeti poboljšanju i većoj transparentnosti vođenja procesa odlučivanja. Imamo dva veoma kvalitetna kandidata za predsjednika stranke i moje mišljenje je da bilo koji od njih bude izabran, ideja Naše stranke će biti vođena u pravom pravcu. Shodno tome, ne mislim da će biti niti da treba biti nekih velikih promjena, jer smatram da će ideja Naše stranke biti dostojno i dosljedno nastavljena.