Tuzlaci već dugi niz godina čekaju da se riješi pitanje zbrinjavanja opasnog otpada koji je na neprimjeren način odložen ili nije uklonjen iz industrijske zone grada.

Tu se prevashodno radi o vrlo opasnom otpadu, tzv. kruksu, koji je nastajao u procesu proizvodnje TDI-ja u fabrici HAK II, i koji se spaljivao u posebnim pećima da bi nakon kvara na pećima bio zakopan u prostoru kruga fabrike DITA Tuzla i dijelom na nekadašnje odlagalište komunalnog otpada Moluhe.

Pored toga postoji potencijalno veliki broj opasnih materija koje su neprimjereno odložene ili netretirane u krugu nekadašnje fabrike Polihem. Tu se radi prevashodno o reziduumima žive koja je trenutno neadekvatno odložena u plastičnu burad kao i zagađenju tla sa živom oko pogona elektrolize, potencijalnim ostacima hlora u tankerima, propilen oksidu i drugim materijama koje bi se morale zbrinuti na poseban način na odlagališta predviđena za opasni otpad.

Jedan dio kruksa odloženog u krugu fabrike DITA je neutralizovan na licu mjesta, međutim, po procjenama stručnjaka koji su radili na njegovom neutralisanju, radi se tek o jednoj trećini ukupno deponovanog kruksa na toj lokaciji. Problem sa kruksom deponovanom na nekadašnjem odlagalištu Moluhe je taj što građani prekopavaju odlagalište u potrazi za korisnim materijalima, pa između ostaloga uništavaju limenu burad u kojima je nepropisno deponovan kruks i samim tim i sebe i okoliš dovode u opasnost.

Federalna inspekcija je još 2012. godine naložila firmi Organica BH, kao kompaniji koja je kupila nekadašnji Polihem da na adekvatan način zbrine prisutni opasni otpad iz kruga fabrike. Međutim to se do danas nije desilo. Na taj problem ukazuju i radnici koji su nekada radili u toj fabrici. Zašto je inspekcija tako popustljiva ne zna se, ali se zna da će posljedice bilo kakvog akcidenta koji može nastati zbog prisutnih opasnih materija snositi građani Tuzle i okolnih mjesta.

Tražimo da se podhitno oformi tim sastavljen od stručnjaka iz predmetne oblasti koji će uraditi Elaborat o opasnom otpadu deponovanom na pomenutim lokacijama, kojim će se konačno utvrditi i tačna lokacija i vrsta opasnih materija koje su nepropisno odložene, kao i način njihovog konačnog zbrinjavanja.